KVKK-Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“AYDINLATMA METNİ”)

Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri olarak; müşterilerinin, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri firmasının, web sitesi üzerinden ziyaret edilmesi, fiziksel veya diğer yöntemlerle sipariş verilmesi veya danışmanlık istenmesi, danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, veya iletişime geçmek isteyenlere hizmet verilebilmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri’nin  “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından;

İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
İnternet sitesi üzerinden iletişim kurulması,
Ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin planlanması,
Danışmanlık teklifleri, hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi,
Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
Satış veya danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,
Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü
Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi
Hizmetlere dayalı güncel olay ve haberlere ilişkin bilgi verilmesi,
amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından başta danışmanlık,  hizmet için teklif sunulması ve/veya müşteri ilişkileri kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesi kurulması internet sitesi üzerinden hizmetlerin sunulması olmak üzere kullanılacak araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri’nin hizmetlerin sunumu, sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için asgari teknolojik ihtiyaçların karşılanması ve yasalarla belirlenmiş hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, , belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilir olmakla birlikte halinde gereken asgari teknik ve idari tedbirler uygun düzeyde Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından alınmaktadır.  Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme
haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bilgi@dincerlerprefabrik.com adresinden, veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Dinçerler Prefabrik ve Güneş Enerji Sistemleri

Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafarlar Caddesi No 69/A  KEŞAN/EDİRNE